INTERNATIONAL PERCUSSION ¡YOUTH!  COMPETITION 2020
INTERNATIONALE PERCUSSIEWEDSTRIJD VOOR DE ¡JEUGD! 2020                      
The third edition of this biennale Percussion competition for the youth takes place simultaneously with the prestigious Universal Marimba Competition Belgium 2020. The Competition received the High Patronage of Her Majesty Queen Paola, a Royal honor for the first time presented to a Percussion Competition abroad. The aim is to enhance and to support musical talented youth present in the Belgian percussion territory and on the international percussion scene. The competition promotes the art of percussion at amateur and pre University level. It mainly focus to musicality and sonority and to discover young percussion talent.
De derde editie van deze tweejaarlijkse percussiewedstrijd voor de jeugd vindt plaats gepaard met de prestigieuze “Universal marimba Competition Belgium 2020”. Deze wedstrijd ontving de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola, een Koninlijke eer voor de eerste maal uitgereikt aan een Percussiewedstrijd internationaal. De wedstrijd supportert jong talent en is opgericht ter niveaubewaking van het percussie in het DKO en KSO en als internationale promotie van het percussie op amateur niveau en ter voorbereiding voor verdere universitaire studie. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de muzikaliteit en sonoriteit en in het ontdekken van jong percussie talent.  

Candidates - kandidaten
Competitors of any nationality may participate between the age of 12-20 years.  
For candidates under the age of 18, the registration form must be completed by a parent.
The registration need to be done before May 1st, 2020.
Awarded 1st Prize winners from previous editions are not allowed to participate  in the same category during future editions.
Kandidaten van alle nationaliteiten kunnen deelnemen (12 tot 20 jaar) 
(Leerlingen aan onze  Muziek Academies uit de Middelbare- en Hogere Graad).
Voor kandidaten onder de 18 jaar is een handtekening van de ouders vereist.
De inschrijvingen vinden plaats voor 1 mei 2020.
Eerste Prijs winnaars van voorbije edities kunnen niet deelnemen aan toekomstige edities in dezelfde category. 
 
Registration - registratie
Competitiors need to arrive on July 16th, 2020 to register at the Cultural Centre de Bogaard from 10h00.
De kandidaten moeten zich registreren op 16 juli 2020 in het CC de Bogaard vanaf 10h00.

Categories - categorieën
A: From 12 years up to 15 years  - A: Van 12 tot 15 jaar ( Middelbare graad)
B: From 16 years up to 19 years  - B: Van 16 tot 20 jaar (Hogere graad)
 
Duration of the competition - wedstrijd rondes 
The competition will be held on July 17 & 18, 2020. 
The final schedule of the competition rounds will be informed to all candidates during July 2020.
The candidates will appear during the competition rounds by discipline and in alphabetical order.
All performances will be open for public.
De wedstrijd vindt plaats op 17 & 18  juli 2020.
Het volledige schema zal worden meegedeeld aan alle kandidaten tijdens juli 2020. 
De kandidaten spelen volgens discipline en per alfabetische volgorde.
Alle wedstrijd rondes zijn open voor publiek.

 
Venue of the competition - locatie van de wedstrijd
The competition will take place in the concert hall of the Cultural Centre de Bogaard, city Sint-Truiden.
The wedstrijd vindt plaats in de concertzaal van het Cultureel centrum de Bogaard, stad Sint-Truiden.

Proclamation - proclamatie
The results will be announced on July 18th during the proclamation of the Universal Marimba Competition. It is requested to all candidates to be present during the award ceremony of the Marimba Competition in order to receive the prizes.
De uitslag wordt bekendgemaakt op 18 juli tijdens de proclamatie van de Universal Marimba Competition. Alle kandidaten dienen verplicht aanwezig te zijn tijdens de proclamatie van de Marimba wedstrijd. Prijzen kunnen niet worden toegekend bij afwezigheid.
 
Repertoire - repertorium
Freely chosen works for snare, drum set, vibes, marimba and/or xylophone.
It is allowed to perform original works as well as arrangements and transcriptions. The works can be performed solo or with piano, accompaniment and/or tape. Tapes need to be provided by the candidates. Piano and accompanists need to be arranged personally. The count of minutes will begin from the moment the candidates enters the stage.
Vrije keuze werken voor trommel, drums, vibrafoon en/of marimba.
Het is toegelaten om originele composities, bewerkingen en/of transcripties uit te voeren in solo vorm of met begeleiding en/of tape. De nodige tapes en begeleiding moeten zelf door de kandidaten worden voorzien. De uitvoering start vanaf het moment de kandidaat op het podium verschijnt.  

 
Category A rhytmic: Snare or Drums
1 One or two free pieces with a maximum duration of 15 minutes for snare or drum set.  
(1 tot 2 vrije werken met een maximum duurtijd van 15 minuten voor trommel of drums).
Category A keyboard: marimba or Vibes or xylophone
1 One or two free pivan 15 minuten eces with a maximum duration of 15 minutes for marimba, vibes or xylophone.
(1 tot 2 vrije werken met een maximum duurtijd van 15 minuten voor marimba, vibrafoon of xylofoon).

Category B rhytmic: Snare or Drums 
1 One or two free pieces with a maximum duration of 20 minutes for snare or drum set.  
(1 tot 2 vrije werken met een maximum duurtijd van 20 minuten voor trommel of drums).
Category B  keyboard: marimba or Vibes or xylophone 
1 One or two free pieces with a maximum duration of 20 minutes for marimba, vibes or xylophone. 
(1 tot 2 vrije werken met een maximum duurtijd van 20 minuten voor marimba, vibrafoon of xylofoon).

Evaluation mode - beoordeling
The first prize will be awarded to candidates who will get a score from 95/100
De eerste prijs wordt uitgereikt voor kandidaten met een score vanaf 95/100
The second prize will be awarded to candidates who will get a score  from  90/100
De tweede prijs wordt uitgereikt voor kandidaten met een score vanaf 90/100
The third prize will be awarded to candidates who will get a score from 85/100
De derde prijs wordt uitgereikt voor kandidaten met een score vanaf 85/100
 
Awards- prijzen
-The jury will select for each category one 1st Prize winner who will receive a 1st Prize Diploma and an additional prize offered by the sponsors or organization.
De Jury selecteert van elke categorie een Eerste prijs winnaar die een Eerste Prijs diploma ontvangt en een extra prijs geschonken door de sponsors of de organisatie.
-All overall winners (1st to 3rd Prize) of both categories will receive following prices:
Alle winnaars (1ste tot 3e prijs) van beide categorieën  ontvangen volgende prijzen:
·       Mallet bag and mallets for a value of 300 Euro.
        (Stokkenzak en stokken voor een waarde van 250 Euro.
·       Scholarship of 250 Euro for the International L. Albert academy 2021 or 2022.
        Studiebeurs van 300 Euro voor de internationale L.Albert Academy 2021 of 2022
·       Offered products, CD’s, scores…
        Geschonken producten, CD’s, partituren…
·       Laureate certificate.
        Laureaat diploma
-All competitors of all rounds will receive an attendance certificate.
Alle kandidaten van alle rondes ontvangen een deelnemers certificaat.
 
Special awards - speciale prijzen
Ludwig Albert  YoungTalent & Originality price category A & B: diploma + 100 Euro
Ludwig Albert Jong Talent & Originaliteit prijs categorie A & B: diploma + 100 Euro
For overall winners of the category B, coming from the European Union, scholarships to study in Belgium may be considered and awarded. Studiebeurzen voor winnaars uit de categorie B (afkomstig uit de Europese Unie) kunnen worden uitgereikt voor verdere studie in België. 
 
Jury
The jury includes renowned musicians, Professors and experts in the field and will consist of 1 president and extra jurors (min. 2 Belgian,  min. 2 European and min 1 non-European).
De juryleden worden aangesteld door de raad van bestuur. De jury bestaat uit bekende virtuozen, vakspecialisten en docenten uit het Hogere Kunstonderwijs uit binnen- en buitenland (min. 2 Belgische, min. 2 Europese en min. 1 niet Europees).

Ludwig ALBERT (BE) artistic director 
JOY YUNG-PING LIU (TW) executive director 
FOO PUI YEE (HK) 
FILIPPO LATTANZI (IT)
SEUNG MYEONG OH (KR)
SERGEI GOLOVKO (AU)
WALTER MERTENS (BE) 
TANASIT SIRIPANICHWATTANA (TH) 

Deliberation - beoordeling
The jury has the right to shorten, listen again or stop anywhere the executions. All decisions, at every stage, will be final and cannot be discussed. If one of the jury members should be bound by educational relations at present or during last 3 years to a competitor, he will abstain from judging specific candidates. All participants agree the rules of the competition. The organization is not responsible for appearing material or physical damage during the competition.
De jury heft het recht om uitvoeringen in te korten en te stoppen indien het vereiste niveau niet aanwezig is. De jury oordeelt soeverein. Haar beraadslagingen zijn geheim. De geproclameerde resultaten zijn onherroepelijk en onaanvechtbaar. Een lid van de jury neemt niet deel aan de quotering en de deliberatie betreffende een kandidaat die zijn leerling is of tijdens de laatste drie jaar zijn leerling is geweest. De beslissingen van de jury kunnen niet worden betwist. Er is geen verhaal mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, het verloop en de uitslagen van de wedstrijd. Deelneming aan de wedstrijd veronderstelt dat men de bepalingen van dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. De directie van de wedstrijd kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelneming aan of het bijwonen van de wedstrijd. Alle gevallen die buiten dit reglement vallen, worden door de wedstrijddirectie autonoom en soeverein beslecht.

Provided Instruments - voorziene instrumenten 
-Rhytmic category: Adams timpani set will be provided by Adams Instruments. For snare category it is required to bring along your own snare drum. 
Ritmische categorie: Adams paukenset wordt voorzien door Adams. Voor kleine trommel is het verplicht uw eigen trommel mee te brengen.  
-Melodic category: Alpha Adams Vibraphone, Adams xylophone, Adams marimba (L.Albert model) and Yamaha 5100 will be provided on the stage. 
Melodische categorie: Alpha vibrafoon, Adams xylofoon, Adams L.Albert marimba en Yamaha 5100 marimba worden voorzien op het podium. 

Practise - oefentijd. 
Practise facility will be arranged and scheduled for all candidates after the registration on July16th in the concerthall de Bogaard. 
Oefentijd wordt geregeld voor alle candidaten na de inschrijving op 16 juli in de de concertzaal de Bogaard.  
For those wishing to visit the Universal Marimba Competition earlier: practise facility can be arranged. 
Voor deze die wensen de Universal Marimba Competition vroeger te bezoeken kan ook oefentijd worden voorzien.
After registration it will be required to indicate your arrival day and your wish to practice, so the needed practise reservations can be scheduled.
Na bevestiging van uw inschrijving zal u gevraagd worden uw aankomstdag en wens om te oefenen te informeren zodat de nodige oefentijd kan worden voorzien.
On 17 and 18 July only warm up time can be scheduled for all candidates.  
OP 17 en 18 juli kan enkel warm up tijd worden voorzien.
 
Sound check - sound check
Practice time and sound check will be arranged and informed after the registration on July 16th. 
Oefentijd en sound check is voorzien en wordt geinformeerd na de registratie op 16 july.  

Travel and hotel Expenses - reis en hotel onkosten
All travel expenses and accommodation are born by the participants.
For candidates and foreign guests wishing to remain at hotel in the city Sint-Truiden, you will find hotel suggestion with special offered prices at hotel Stayen on the page accommodation. We advise to send the reservation form for  hotel Stayen before the deadline February 1st, 2020 due to high demand during touristic high season and the limited available hotels in Sint-Truiden. 
Alle reis en verblijfsonkosten zijn voor eigen rekening. Voor hotelsuggesties kan je terecht op de website pagina accomodation. Wij adviseren zo vlug mogelijk te reserveren voor de deadline van 1 februari 2020 wegens hoogseizoen.  
 
Registration form - inschrijvingsformulier
The registration form need to be send before May 1st, 2020 with clear indication of name, category and  repertoire.  
Het inschrijvingsformulier moet ingediend worden voor 1 mei 2020 met duidelijke vermelding van naam, leeftijd, categorie en gekozen werken.

DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM- INSCHRIJVINGSFORMULIER 


 
Entry fee and application inschrijving
Registration fee: category A & B - 100 Euro 
Registration fee has to be paid at last at May1st, 2020  by bank transfer. Check will not be allowed.
After registration, all candidates will receive a registration number. The fee is not refundable regardless the outcome of the Competition and should be transferred net (excluding transfer costs) indicated by your name and registration number to the bank account below:
Bank information: Argenta Bank NV: address/ B.Heymansplein 6, 3581 Beverlo-Belgium
Account-holder: marimba-projects vzw: address/ B.Heymansplein 7, 3581 Beverlo-Belgium
Account-number: 979-9596266-61 , Swift-code: ARSPBE22 , IBAN-number: BE62-9799-5962-6661
Outside Europe: routing Bank - ING BELGIUM, routing number BBRUBEBBXXX
Inschrijvingsgeld: categorie A & B - 100 Euro
Het inschrijvingsgeld dient te worden gestort uiterlijk voor 1 mei 2020 per overschrijving met de vermelding van naam en registratie nummer. Na inschrijving ontvangen alle kandidaten een registratienummer. Het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd en dient netto te worden gestort op volgend rekening nummer: 979-9596266-61 , Swift-code: ARSPBE22 , IBAN-nummer: BE62-9799-5962-6661

 
Free offered festival pass - gratis festival abonnement
All candidates of the international Percussion Youth Competition will receive in addition a free full pass of the prestigious  Universal Marimba Competition and Festival with free access on July 17 & 18, 2020 for the final round of the Universal Marimba Competition, concerts and master classes by the jury and guest artists. The official festival program will be announced on this site from March 2020.
Alle kandidaten van de internationale percussie jeugdwedstrijd ontvangen een gratis abonnement voor het prestigieuze Universal Marimba festival met vrije inkom op 17 & 18 juli 2020 voor de finale ronde van de Universal Marimba Competition, concerten & master classes van de jury en gastartiesten. Het volledige festival programma wordt aangekondigd op deze site vanaf Maart  2020.
 
Required documents - vereiste documenten
The candidates need to provide 3 photocopies of all free chosen pieces indicated by their name, category A or B and the duration of the works before June 15th, 2020. It is expected for all candidates to arrive one hour before each round.
De kandidaten moeten 3 copies van de gekozen werken bezorgen aan de organisatie voor 1 juli 2017 met extra vermelding van naam en categorie A of B en de duurtijd van de werken. Alle kandidaten worden verzocht één uur voor iedere ronde aanwezig te zijn.
 
vold ons op facebook!